Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

De gebruiksvoorwaarden van Tricount zijn momenteel alleen beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. Door Tricount te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Introductie

Deze voorwaarden (hierna te noemen "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op je gebruik van de Tricount website en applicatie.

De website en de applicatie zijn eigendom van en worden beheerd door Tricount S.A., met maatschappelijke zetel te Av. Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Elsene (België) en is een vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO Brussel) onder nummer 0508.560.013, en wiens BTW-nummer BE 0508.560.013 is (hierna aangeduid als "Tricount", "wij", "ons" of "onze").

Aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de diensten die Tricount aanbiedt, zal alleen worden verleend onder aanvaarding van de hieronder beschreven voorwaarden die Tricount te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen. Het gebruik van onze diensten betreft de verwerking van je informatie zoals beschreven in ons privacybeleid. We moedigen je aan om ze te lezen. De gebruiker wordt uitgenodigd om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van deze voorwaarden die permanent beschikbaar zijn op het volgende adres: https://www.tricount.com/nl/terms

Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is gedateerd op 27 juli 2023

Definities

In deze tekst hebben “gedeelde rekening”, “rekening(en)” en “tricount” equivalente betekenissen.

Intellectuele rechten

Het concept van gedeelde rekeningen op het internet of in een mobiele applicatie zonder strikte identificatie (d.w.z. zonder wachtwoord en inlog), hieronder uitgedrukt onder de naam “tricount”, is beschermd door auteursrecht. De naam Tricount en al zijn logo's zijn geregistreerde handelsmerken. Het is niet toegestaan deze handelsmerken voor welk persoonlijk doeleinde dan ook te gebruiken. De gebruiker van Tricount verbindt zich ertoe niet te reproduceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of overdragen, geheel of gedeeltelijk, de diensten van Tricount, onder welk voorwendsel dan ook. De gebruiker verbindt zich er ook toe onze diensten niet te verbergen of te wijzigen (zoals het handelsmerk Tricount of reclame).

Samenvattende beschrijving van het product

Tricount is een hulpmiddel voor het verrekenen van kosten tussen vrienden, bijvoorbeeld tijdens of na een groepsactiviteit (Tricount stelt je in staat om je rekeningen onder vrienden te vereffenen) Tricount stelt je in staat om kosten te specificeren om te berekenen wat iedere persoon dienovereenkomstig verschuldigd is.

Tricount is online beschikbaar op de www.tricount.com website, maar ook via mobiele applicaties. Rekeningen kunnen tussen vrienden worden gedeeld via een deellink. Tricount's mobiele applicaties stellen je ook in staat om je uitgaven te vereffenen zonder verbonden te zijn met het internet). Tricount vergemakkelijkt ook betalingen en terugbetalingen aan het einde van rekeningen door te integreren met partneroplossingen, maar zonder deel te nemen aan transacties.

Tips voor optimaal gebruik van het hulpmiddel

Zorg altijd dat rekeningen binnen een redelijk korte tijd na de activiteit waarmee de rekeningen verband houden, zijn vereffend, zodat alle deelnemers aan de rekeningen zich al hun uitgaven kunnen herinneren.

De hyperlink die toegang geeft tot de tricount mag alleen worden doorgestuurd naar personen die persoonlijk betrokken zijn bij de rekeningen en als voldoende verantwoordelijk worden beschouwd. Beschouw deze link als de enige “sleutel” om toegang te krijgen tot de gedeelde rekening.

Hoewel niet beperkt, is het raadzaam om een tricount te gebru Replica Black Bay Fifty-Eighten voor een redelijke periode (overeenkomend met een groepsactiviteit) en een redelijk transactievolume (+/- 100 transacties).

Geschikt kader voor gebruik

Tricount is alleen geschikt voor gebruik binnen het gezin of tussen vrienden, oftewel voor gebruik tussen leden van hetzelfde gezin of tussen vrienden. Vertrouwen moet bestaan in de groep gedurende het gebruik van een tricount. Je zult Tricount dus alleen gebruiken omdat je op vakantie bent gegaan of hebt deelgenomen aan een groepsactiviteit met vrienden of familie (vrije tijd), omdat je kosten wilt verrekenen die in deze context zijn gemaakt.

Voorwaarden voor toegang

Je mag Tricount niet gebruiken als de wetten van het toepasselijke rechtsgebied je verbieden om diensten te ontvangen zoals door ons aangeboden, als we eerder je account hebben verbannen wegens schending van deze voorwaarden, of als je niet meerderjarig bent om in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden.

De dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar en we vragen deze individuen geen persoonlijke informatie via de dienst te verstrekken. Als je kind persoonlijke informatie heeft ingediend en je wilt vragen dat deze persoonlijke informatie wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via privacy@tricount.com of per post op Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 B-1050, Brussel, België.

Als gebruiker van Tricount moet je te allen tijde: correcte gegevens verstrekken aan Tricount en aan de groep die deelneemt aan de rekeningen; altijd de informatie controleren die op jou betrekking heeft.

Als gebruiker van Tricount verbind je je uitdrukkelijk om NOOIT: inhoud over te brengen die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen is, inbreuk maakt op de privacy van anderen, haatdragend, racistisch of anderszins aanstootgevend is; inhoud overbrengen die inbreuk maakt op een patent of geregistreerd handelsmerk; op enige manier andere gebruikers schade toebrengen; een andere gebruiker of gebruikers op enige manier lastigvallen; proberen andere gebruikers te misleiden of op het verkeerde been te zetten; Tricount gebruiken in e-mailketens (van het “hoax” type); opzettelijk interfereren met of onze diensten verstoren; Tricount gebruiken op een wijze die in strijd is met de Belgische wet; opzettelijk of niet, schenden van enige nationale of internationale wet of regelgeving die van kracht is en alle andere regels met de kracht van wet; reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen, of exploiteren voor enig commercieel doeleinde hoe dan ook een deel of het gebruik van onze diensten, elk recht van toegang tot onze diensten.

Tricount is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid of precisie van de door jou of je vrienden in Tricount ingevoerde gegevens (uitgaven evenals de namen van de deelnemers aan de rekeningen). Tricount zal niet optreden als een arbiter binnen je groep en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onnauwkeurigheid van bepaalde gegevens. Tricount moet worden gezien als een consensusinstrument voor het maken van berekeningen met betrekking tot rekeningen tussen vrienden EN NIET ALS een instrument voor het opslaan van de uitgavenhistorie. Onder geen enkele omstandigheid kan Tricount op enigerlei wijze aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van: onjuist gebruik van zijn diensten, het gebruik van zijn diensten dat illegaal of frauduleus wordt geacht, onnauwkeurigheid van gegevens op een gedeelde rekening (een tricount), onjuiste resultaten die door zijn diensten worden verstrekt, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van zijn diensten als gevolg van een storing van zijn diensten, elke oorzaak met betrekking tot zijn diensten.

Waarschuwing

Een tricount moet NOOIT worden beschouwd als zijnde gelijk aan een contract in de ogen van gebruikers. Voor het goed functioneren van het hulpmiddel is het belangrijk dat degenen die toegang hebben tot dezelfde tricount (vrienden, familie, collega's) moreel of contractueel met elkaar verbonden zijn.

Een http-link geeft toegang tot tricount. Deze link is uniek en kan niet worden gewijzigd. Deze link geeft lees- en schrijftoegang tot tricount. HET IS BELANGRIJK OM DEZE LINK NOOIT TE COMMUNICEREN AAN MENSEN DIE NIET DIRECT BETROKKEN ZIJN BIJ DE REKENINGEN OF DIE JE ALS ONVERANTWOORDELIJK BESCHOUWT!

Deze link moet worden behandeld als de toegangslink tot je tricount en moet zorgvuldig worden behandeld. In het bijzonder wordt het sterk afgeraden om het ergens te publiceren, vooral niet op sociale media of in forums.

De waarschijnlijkheid om deze link “toevallig” te vinden is bijna nul. Het is echter niet onmogelijk dat een buitenstaander toegang krijgt: het kan worden onderschept door een hacker, teruggehaald uit het geheugen van een computer of gewoon gekopieerd in de geschiedenis van je internetbrowser. Het wordt gebruikers niet aanbevolen om vertrouwelijke informatie op te slaan in een tricount. Doet een gebruiker dit toch, dan doet hij/zij dat op eigen risico. Als je vermoedt dat een persoon van buiten de groep toegang heeft tot de rekeningen, verlaat dan onmiddellijk de rekeningen en maak nieuwe aan! Je begrijpt dat Tricount niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik dat jij of een van je groepsleden maakt van de link naar een gedeelde rekening.

Specifieke waarschuwing met betrekking tot het gebruik van de IBAN

Sinds versie 4.3 stelt Tricount zijn verbonden gebruikers in staat hun IBAN in de app in te voeren. De IBAN wordt verstrekt door de gebruiker. Als gebruiker ga je ermee akkoord nooit een IBAN aan Tricount te verstrekken die niet van jou is; je stemt er ook mee in om nooit te proberen de andere deelnemers in een tricount te misleiden, bijvoorbeeld door je te identificeren onder een naam die niet de jouwe is of wordt erkend door hen als niet zijnde de jouwe; wanneer je een IBAN verstrekt, aanvaard je dat jouw e-mailadres (gebruikt om in te loggen) tegelijkertijd met deze IBAN wordt gedeeld, om redenen van transparantie.

Op geen enkel moment valideert Tricount of een IBAN daadwerkelijk eigendom is van de gebruiker die het heeft ingevoerd: Tricount neemt in dit verband GEEN enkele verantwoordelijkheid, met name in geval van weglating, afleiding, kwade bedoeling of de manifest frauduleuze bedoeling van om het even welke persoon.

Als betaler is het essentieel dat je, voordat je een betaling uitvoert naar een IBAN dat in Tricount is ingevoerd, controleert dat het e-mailadres van de persoon die het heeft ingevoerd (aangegeven net eronder) inderdaad dat van de persoon is die je wilt/moet betalen. Je moet ook controleren dat het hun bank is en tenslotte hun IBAN. Het verstrekken van de e-mail en de bank moet alleen worden gezien als ondersteuning bij een beslissing maar wees voorzichtig, de beslissing om een specifieke IBAN te gebruiken kan niet alleen op deze basis worden genomen. WANNEER JE EEN IBAN GEBRUIKT DAT IN Tricount IS INGEVOERD, BEN JIJ VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOORAF CONTROLEREN (DAT IS, MET JE EIGEN MIDDELEN) DAT DIT INDERDAAD HET IBAN IS VAN DE PERSOON DIE JE WILT/MOET BETALEN. In deze context raden we je aan om altijd om bevestiging van dit IBAN te vragen, bijvoorbeeld door een bericht te versturen buiten de Tricount-applicatie.

Tricount voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid maar, zoals elke app, is niet immuun voor mogelijke technische storingen of hacken. Als ontvanger (persoon aan wie geld verschuldigd is), als je je IBAN in de app invoert, doe je dat met volledige kennis van zaken. Je zult er met name voor zorgen dat je jouw IBAN aan de groep communiceert of bevestigt buiten Tricount om als je of jouw vrienden dit noodzakelijk of voorzichtiger achten.

In geval van diefstal van je smartphone, is het belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met onze ondersteuning (via support@tricount.com) en de mensen met wie je tricounts deelt te waarschuwen dat je account waarschijnlijk gecorrumpeerd is: de “dief” kan jouw IBAN hebben veranderd.

OP GEEN ENKEL MOMENT VOERT Tricount CONTROLES UIT NAMENS ZIJN GEBRUIKERS. Tricount ZAL DAAROM GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN ALS DE BETALING IS GEDAAN NAAR EEN VERKEERD REKENINGNUMMER.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, zie je uitdrukkelijk af van enige vordering tegen Tricount met betrekking tot de IBAN-delenfunctie.

Onderbreking en onderbreking van de toegang tot diensten

Tricount heeft het recht om zijn diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te stoppen, te verwijderen of te wijzigen of nieuwe diensten te introduceren zonder voorafgaande kennisgeving. Tricount behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om een tricount te verwijderen of een of meer gebruikers te verbannen zonder enige rechtvaardiging en zonder voorafgaande kennisgeving.

Een tricount verlaten

Wanneer je een tricount verwijdert uit je mobiele applicatie en/of gebruikersprofiel (bijvoorbeeld omdat je een lopende activiteit verlaat), wordt deze niet van de Tricount-servers verwijderd. Inderdaad, andere gebruikers willen er mogelijk nog steeds toegang toe hebben. Ook, door de tricount-toegangslink te bewaren, kun je ervoor kiezen om er later toegang toe te hebben.

Een tricount definitief verwijderen

Om de redenen die in de vorige paragraaf zijn uiteengezet, is het momenteel niet mogelijk voor een gebruiker om een tricount volledig te verwijderen van de Tricount-servers.

Je kunt echter de aanwezige informatie pseudonimiseren door bijvoorbeeld de deelnemers

We zijn er om te helpen

Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag of hulp nodig hebt met iets, staan we altijd klaar om je te helpen.

We zijn er om te helpen

Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag of hulp nodig hebt met iets, staan we altijd klaar om je te helpen.

We zijn er om te helpen

Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag of hulp nodig hebt met iets, staan we altijd klaar om je te helpen.

Download nu Tricount